Условия за наемане

Условия за наемане

Наемане на техника

При наемане техника от Rentalbg се подписва рамков договор,съдържащ информация за компанията Ви,упълномощени да наемат машини от нейно име.Договорът за наем се подписва от материалноотговорното лице (МОЛ) или от управителя на фирмата.

Необходими документи при подписване на договор

За Юридически лица:

-Актуално състояние

-Съдебно решение

-Булстат

-Документи на МОЛ (лична карта) или пълномощно на упълномощено лице

-Печат на фирмата

За физически лица;

-Лична карта

-Шофьорска книжка

-Документи на автомобила превозващ машината

 

След сключване на договор за наем между Rentalbg и Вас,при всеки конкретен случай се сключва допълнително споразумение,съдържащо подробен опис на вида,техническите спецификации и количеството на наетото от Вас оборудване,периода на наемане и дължимата сума.

Допълнителното споразумение може да бъде подписанно само от лицето,посочено в договора като упълномощено да наема машини от Ваше име.

При получаване на машините Вие следва да заплатите наемната цена за периода и гаранционен депозит за машината,който при връщане на машината в нормално техническо и експлоатационно състояние Ви се възстановява.

Rentalbg отдава под наем само професионални машини и технически изправни машини,което се удостоверява с приемо-предавателен протокол.При предаване на оборудването ние извършваме безплатен инструктаж и обучение на Вас или Вашите служители.

Като наш клиент Вие не носите отговорност при възникване на дефект или повреда вследствие на естествено износване на машините и правилната им експлоатация